BOSCH Garanti

VORES GARANTILØFTE

Bosch el-værktøj opfylder de strengeste kvalitetskrav. Af den grund giver vi dig et specielt tilbud. Forlæng gratis garantiperioden på et år med yderligere to år nu. På den måde får du glæde af vores garantiløfte om i alt 3 år. Tilbuddet gælder for alle professionelle el- og måleværktøjer og tilhørende batterier og ladere fra Bosch. Undtaget er højfrekvensværktøj, batteridrevne bore-/skruemaskiner til industriel brug, trykluftsværktøj og medfølgende tilbehør.

 

 

SÅDAN FUNGERER DET

 

 

VÆRD AT VIDE
 
REGISTRERING OG GARANTIPERIODE

Du skal registrere hvert af dine værktøjer separat på serviceportalen PRO360 inden for 4 uger efter købet. Så modtager du et certifikat med alle vigtige oplysninger. Den forlængede garantiperiode regnes fra købsdatoen.

PRO360

 

GARANTIKRAV
 

Ved garantikrav foreviser du certifikatet for 3 års garanti sammen med den originale købskvittering for forhandleren eller indsender værktøjet direkte. Oplysningerne på de to dokumenter (købskvittering og certifikat) skal stemme overens.

3 års garanti
 

 

 

AFHENTNING
 

Du kan naturligvis benytte dig af vores gratis afhentningsservice i garantiperioden. Du kan finde yderligere oplysninger i garantivilkårene.


 

 

 

INFORMATION OM GARANTIVILKÅRENE
Producentgaranti

Alt Bosch el-værktøj, trykluftværktøj og måleværktøj samt alle Bosch haveredskaber kontrolleres og afprøves omhyggeligt og er underkastet strenge kontroller som led i Boschs
kvalitetssikring. Robert Bosch Power Tools GmbH, MaxLang-Straße 40-46, D-70771 Leinfelden-Echterdingen (i
det følgende kaldet "Bosch" eller "vi") yder garanti på Bosch
el-værktøj, trykluftværktøj, måleværktøj og haveredskaber
samt alle elektrisk drevne produkter (i det følgende kaldet
"værktøj") i henhold til følgende betingelser. Købers mangelsbeføjelser i henhold til den købekontrakt, køber har indgået med sælger, samt andre lovbestemte rettigheder berøres ikke af denne garanti. Det er gratis at påberåbe sig ovenstående rettigheder.
1. I henhold til følgende bestemmelser yder vi en garanti
på to år for mangler ved værktøjet, der påviseligt inden
for garantiperioden skyldes materiale- eller
produktionsfejl. På værktøj, der anvendes professionelt
eller erhvervsmæssigt eller på en måde, der kan sidestilles hermed, er garantiperioden begrænset til 12 måneder. Garantiperioden regnes fra det tidspunkt, hvor den
første køber har anskaffet værktøjet. Det er datoen på
den originale købskvittering, der gælder.
2. Du kan forlænge garantiperioden til i alt tre år (dette
gælder ikke for højfrekvensværktøjer, batteridrevne industriskruemaskiner, trykluftsværktøj, batterier og
ladere til maskiner i gør-det-selv-serien). Forlængelsen
forudsætter, at du senest fire uger efter anskaffelsen registrerer værktøjet på følgende måde:
▪ Registreringen kan udelukkende foretages på følgende
websider:
www.mybosch-tools.com i det omfang det drejer sig
om et værktøj i gør-det-selv-serien, eller
www.bosch-professional.com/pro360/ i det omfang
det drejer sig om et værktøj i den professionelle serie.
Registreringen forudsætter, at du giver samtykke til, at
de oplysninger, du afgiver, gemmes.
▪ Ved afgørelsen af om registreringen har fundet sted inden for den angivne tidsfrist, er det datoen på fakturaen eller købskvitteringen fra den sælger, som du har
købt værktøjet af, der gælder. Det er derfor vigtigt, at
du gemmer den originale købskvittering.
▪ Når registreringen af gennemført, modtager du et certifikat. Også dette certifikat skal anvendes, hvis du vil
gøre garantikrav gældende. Du bør derfor gemme det.
3. Følgende er ikke omfattet af garantien:
▪ Tilbehør
▪ Demo-maskiner
▪ Dele, der er udsat for slitage som følge af brug eller andet naturligt slid, samt mangler ved værktøjet, akkuer
og ladere der skyldes slitage som følge af brug eller andet naturligt slid.
▪ Mangler og fejl ved værktøjet, som skyldes tilsidesættelse af betjeningsanvisningerne, ikke-bestemmelsesmæssig brug, unormale miljøpåvirkninger, ugunstige
driftsforhold, overbelastning eller manglende service
eller vedligeholdelse.
▪ Mangler og fejl ved værktøjet, som er forårsaget af
brug af ekstraudstyr samt tilbehørs- eller reservedele,
der ikke er originaldele fra Bosch.
▪ Værktøj, hvorpå der er foretaget ændringer eller tilføjelser, og værktøj, som er blevet adskilt helt eller delvist, samt
▪ Små afvigelser fra standardudførelsen, der er uden betydning for værktøjets værdi og arbejdsevne.
4. Garantikrav skal gøres gældende inden for garantiperioden. Det pågældende værktøj inklusive en kopi af købsbevis, der skal indeholde købsdatoen og produktbetegnelsen, og eventuelt certifikatet skal afleveres komplet
eller sendes til sælger eller til et af de kundeserviceværksteder, der er nævnt i betjeningsvejledningen. I det
omfang du selv indsender værktøjet til sælger eller kundeserviceværkstedet, bærer du omkostningerne og risikoen ved transporten.
5. En mangel, som vi anerkender som garantipligtig, behandles på den måde, at vi vælger enten at reparere det
defekte værktøj eller at ombytte det med et intakt værktøj (evt. den efterfølgende model) uden beregning. Ombyttede værktøjer eller dele bliver automatisk vores
ejendom.
6. Krav ud over den i disse garantibetingelser nævnte ret til
udbedring af mangler ved værktøjet kan ikke gøres gældende iht. vores garanti. Du har ikke krav på at få udleveret et erstatningsværktøj, imens reparationen foretages.
7. Vores garantiydelser hverken forlænger eller fornyr garantiperioden for værktøjet.
8. Det er ikke muligt at overdrage krav i henhold til denne
garanti. Denne garanti finder ikke anvendelse på
produkter, som er købt brugt.
Denne garanti gælder for værktøj, som er købt inden for EU
(inklusive Storbritannien, Norge, Schweiz) og anvendes her.
Denne garanti er omfattet af tysk ret under udelukkelse af
FN-konventionen vedrørende aftaler om internationale løsørekøb (CISG). Retsvalget betyder ikke, at den beskyttelse,
du ydes i henhold til ufravigelig lovgivning i det land, hvor du
har dit sædvanlige opholdssted, bortfalder (gunstighedsprincippet).
Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
Germany